Browsing: Nice Campaign

Awesome idea
0
พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ

ครั้งแรกของประเทศไทยที่จะรวบรวมความเลวร้ายของกลโกง ที่เกิดขึ้นจากคนไทยผู้ไม่รักชาติ คนไทยผู้เห็นแก่ได้ คนไทย ผู้ไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดี ให้สังคมได้เรียนรู้ จดจำ ไม่ลืมเลือน และจะไม่ยอมปล่อยให้ กลโกงและคนโกงไม่กี่คนเหล่านี้ กลับมาทำลายประเทศชาติอีก ต่อไปนี้ถ้าใครโกง จะต้องถูกตราหน้า จดจำไปทั้งชาติ